Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni

szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének

Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár honlapján!

 

 

Tisztelt Pénztártagjaink!

                               

Nyereményjáték hirdetmény

A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a tagi egyéni befizetések ösztönzése céljából nyereményjátékot hirdet.

A Játékban részt vehet minden pénztártag, aki 2018. december 31-én tagsági jogviszonnyal rendelkezett, és a 2018-as év folyamán legalább 120 000.-Ft egyéni tagdíjat fizetett. (A munkáltatók által átvállalt tagdíj, az un. munkáltatói hozzájárulás összege nem számít bele a 120.000,- Ft-ba.)

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a sorsolás lebonyolításában közvetlenül részvevő IT elnök, a Pénztár munkavállalói, valamint e személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.).

A Játék egyszeri. A Játékra nem kell jelentkezni.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges pontos név és lakcím a Pénztár aktuális nyilvántartása szerint kerül megállapításra.

Nyeremény

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára kisorsol 3 db tabletet és hozzá tartozó tokot!

A nyeremények 2019. január 15-én kerülnek kisorsolásra. A sorsolást megelőzően a tagi nyilvántartásból kigyűjtésre kerülnek a feltételeknek megfelelő pénztártagok adatai. 

A sorsolást három tagú bizottság végzi, amelynek tagjai a Pénztár IT elnöke, a pénztár ügyvezetője és a pénztári ügyintéző.

A Pénztár a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről.

A nyereménytárgyakat a Pénztár postai úton kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyerteseknek a Pénztár székhelyén.

A játékkal kapcsolatos további részletes szabályokat a Nyereményjáték Szabályzat tartalmazza, amely megtekinthető a pénztár honlapján. (www.bizalompenztar.hu)

Budapest, 2018. november 05.

Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár

 

*********

 

2018 második félévének végén Ismét megnyílik a lehetőség a portfólió választás lehetősége!

 

A választható portfóliót biztosító rendszer a tagok számára lehetőséget nyújt nagyobb kockázatvállalás mellett magasabb részvény-kötvény hányaddal rendelkező portfólióba történő befektetésre. A rendszer működésének lényege, hogy a Pénztár felhalmozási időszakban lévő tagjainak egyéni számláján lévő összege a saját választása szerint, a szabályzat által meghatározott összetételű portfólió hozamából részesüljön.

 

Pénztárunk a tagok számára 2019 januárjától négy, az egyes kockázati szinteknek megfelelő elnevezésű, alternatív portfólió összetételt kínál:

 • Hagyományos Portfóliót
 • Kiegyensúlyozott Portfóliót
 • Dinamikus Portfóliót
 • Abszolút Hozamú Portfóliót (új lehetőség 2015-től!)

 

2018-tól már évente kétszer van lehetőség portfólió választásra, félévkor, illetve év végén.

Kérjük, hogy a „Hasznos, aktuális információk” menüpontban olvassa el az egyes portfóliók összetételét ismertető tájékoztatónkat. Kérjük, hogy a Portfólió választás 2018 második félév című nyomtatvány értelemszerű kitöltésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása 2019. január 1-től melyik portfólióba kerüljön! Amennyiben nem szeretne változtatni, nincs teendője.

Amennyiben nem tudná, hogy az Ön megtakarítása jelenleg melyik portfólióban van, lekérdezheti az „Egyéni tagi ügyfélszolgálat” menüpontban.

Beküldési határidő: 2018. december 1.

 

******************

 

Éljen az adókedvezmény lehetőségével és fizessen be egyénileg a Bizalom Nyugdíjpénztárba!

 

Az egyéni befizetések után 20% adókedvezmény vehető igénybe a személyi jövedelemadóból, amely egy évben akár 150.000 Ft adómegtakarítást is jelenthet, 750.000,- Ft befizetés esetén (valamennyi önkéntes pénztári egyéni befizetéssel együttesen). A kedvezmény nincs jövedelemkorláthoz és életkorhoz kötve, egyetlen feltétele, hogy a pénztártagnak legyen adózott jövedelme, amiből az adójóváírás igénybe vehető.

Az adójóváírás teljes összege (levonás nélkül) az egyéni számlájára kerül, a visszautalt adókedvezmény az Ön megtakarítását növeli.

Ne feledje: ami adókedvezményt egy adott évben nem használ ki, azt a következő évben pótlólag nem veheti igénybe.

Befizetéseit a Bizalom Nyugdíjpénztár számlájára teljesítheti:
 

Bankszámlaszám:      K&H Bank Zrt. 10200964-20221713

 

Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel nevét, pénztártagi azonosítóját vagy adóazonosító jelét.

 

                                                                                                 ******************

 

                                                                         Tagdíjat nem fizető tagjaink figyelmébe!

 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően külön levélben tájékoztattuk a tagdíjat nem fizető tagjainkat, hogy 2018-ban még módjuk van élni a tagdíjfizetés lehetőségével ahhoz, hogy igénybe tudja venni az ezzel járó kedvezményeket.

Miért érdemes az önkéntes nyugdíjpénztárban félretenni?  Mert: 

 • nyugdíj megtakarítását minden évben gyarapíthatja az egyéni befizetés után járó 20%-os adó-visszatérítéssel, (az adó visszatérítés maximuma 2018-ban 150.000.-Ft)
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő portfolióban kerül befektetésre, melynek hozama mentes a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól,
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető,
 • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára.

Az egyéni tagdíját az alábbi módokon kényelmesen fizetheti: 

 • banki átutalással Pénztárunk K&H Bank 10200964-20221713 számú bankszámlájára. Átutalás esetén a közleményben mindenképpen szíveskedjen feltüntetni nevét és tagi azonosítóját.
 • postai csekken (ügyfélszolgálatunktól igényelhető a fenti telefonszámon vagy az info.bizalompenztar.hu e-mail címen).

Az egységes tagdíj 5.000.- Ft/hó.

 

       *************************

                

„GDPR”

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat és Partnereinket, hogy 2018. május 25-én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet ( Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;a továbbiakban „GDPR), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét.

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.

Az adatvédelmi hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, valamint a GDPR betartatásáért is felelős lesz.

A BIZALOM Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhely: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b., cégjegyzékszám: 11. Pk. 60786/94) mint Adatkezelő, tiszteletben tartja a hozzájárulást adó személyek, mint érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, és minden lehetséges intézkedést megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. A Nyugdíjpénztár adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása megadásakor Ön által megismert és elfogadott Adatkezelési tájékoztató szabályai továbbra is érvényesek (kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja), azonban a GDPR új rendelkezéseire tekintettel néhány rendelkezést pontosítanunk kellett, többek között az Önt megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

Tisztelt Pénztártagjainknak semmi teendője nincs ezzel kapcsolatban, azonban ha további információkra lenne szüksége, az adatkezelési tájékoztatónkat a ”Szabályzatok, jogszabályok” menüpont alatt olvashatja.

 

*****************

 

A 2017. évi évi, valamint a 10 és 15 éves hozamokra vonatkozó adatainkról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

 

Portfólió megnevezése Bruttó hozamráta 2017 (%) Nettó hozamráta 2017 (%) Referencia hozamráta 2017 (%)
Hagyományos 7,35 6,95 6,78
Kiegyensúlyozott 8,47 8,06 8,51
Dinamikus 8,64 8,22 9,98
       
       
       
Portfólió megnevezése Átlagos 10 éves bruttó hozamráta (%) Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%) Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%)
Hagyományos 7,04 6,69 5,79
Kiegyensúlyozott 8,48 8,05 7,49
Dinamikus 8,91 8,29 7,55
       
       
       
Portfólió megnevezése Átlagos 15 éves bruttó hozamráta (%) Átlagos 15 éves nettó hozamráta (%) Átlagos 15 éves referencia hozamráta (%)
Hagyományos 7,88 7,48 7,07
Kiegyensúlyozott 8,85 8,39 8,21
Dinamikus 9,14 8,55 8,26

 

Mint látható, pénztárunk hosszú idő óta, tartósan kiemelkedő hozamokat biztosít tagjai számára. Hajrá Bizalom!

(A múltbeli jó eredmények nem jelentenk garanciát a jövőbeli eredményekre nézve!)

 

***************

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár alapadatok:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Típusa: Ágazati alapon szerveződő országos nyugdíjpénztár
Alakuló közgyűlés időpontja: 1994. május 16.
Bírósági nyilvántartás száma: 11. Pk. 60786/94
Tevékenységi engedély száma: E/19/6/94
Adószám:  18061457-1-42
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200964-20221713
Vagyonkezelők: 

HOLD Alapkezelő Zrt.

ERSTE Alapkezelő Zrt.

AMUNDI Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Igazgató Tanács elnöke: Török László
Tagjai:

Bereczné Eszterhai Valéria

Drobni Csilla

Fehér Ibolya

Páble Péter

Pásztor László

Szabó János

Ellenőrző Bizottság elnöke: Nagy János
Tagjai:

Antal Tamás

Lukács Judit

Péczkáné Szebenyi Krisztina

Szlyukáné Mülek Zsuzsanna

Könyvvizsgáló: dr. Baracz Gabriella
Ügyvezető: Kabai Tibor
Tel./Fax: + 36 1 351 4843
Tel.:  + 36 1 351 0372
Honlap: www.bizalompenztar.hu
mail: info@bizalompenztar.hu

               

Központi adminisztráció nyitvatartási idő:

hétfő                     8-18 óra között

kedd - csütörtök   8-16 óra között

péntek                  8-14 óra között