Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni

szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének

Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár honlapján!

 

 

Tisztelt Pénztártagjaink!

                               

2019. június 26-án módosult a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

 

Ennek alapján az adategyeztetésre korábban megszabott 2019. június 26-i végső dátumot terjeszti ki  2019. október 31-i határidőre, ezzel meghosszabbítva a rendelkezésre álló időt az elvégzendő feladatokra.

79. § (1) A szolgáltató - a 13. § (8) bekezdésétől eltérően - 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha

a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél átvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljes körűen rendelkezésére

 

Nem csak a bankoknak, hanem az önkéntes egészség- és nyugdíjpénztáraknak is át kell világítaniuk az összes ügyfelüket.

Természetes személy esetén az ügyfél-azonosítás az ügyfél következő adatainak Pénztár általi rögzítését jelenti:

 • családi és utónév
 • születési családi és utónév,
 • születési hely, idő,
 • anyja születési neve,
 • állampolgárság,
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely
 • azonosító okmány száma, típusa.

 

Az ügyfél személyazonosságának igazoló ellenőrzése kizárólag a következő okmányok valamelyikének bemutatása alapján történhet:

 • Magyar állampolgár természetes személy esetén személyi igazolvány (ha nem tartalmazza a lakcímet, akkor lakcímet igazoló hatósági igazolvány is); személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen; új típusú kártyás gépjármű vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együttesen;
 • Külföldi állampolgár természetes személy esetén úti okmány; személyi igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít; tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.

 

 Az azonosítás során nyilatkozni kell

 • a pénztári számla tényleges tulajdonosának személyéről és a
 • kiemelt közszereplői státusról is.

 

A bemutatott okiratokról a Pénztár a jogszabály felhatalmazása alapján másolatot készít.  

 

Budapest, 2019. június 27.

 

Török László

IT elnök

 

 

Vagyonkezelési eredményeink

 

 

A 2018-as, valamint a 10 éves és a 15 éves vagyonkezelési eredményeinket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

 

Portfólió megnevezése 2018 Nettó hozamráta (%) 2018 Referencia hozamráta (%) Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%) Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%) Átlagos 15 éves nettó hozamráta (%) Átlagos 15 éves referencia hozamráta (%)
Hagyományos -1,33 -1,17 7,39 6,49 7,09 6,70
Kiegyensúlyozott -1,91 -1,38 8,70 8,18 7,96 7,83
Dinamikus -2,94 -2,28 8,83 8,14 8,04 7,80
infláció 2,7 2,62 3,48

 

A fenti három portfólió múltbéli teljesítményei természetesen nem jelentenek semmilyen garanciát a jövőben elérhető hozamok tekintetében. 

Egy-egy rosszabb hozamú év visszaesését hosszabb távon várhatóan kiegyenlítik az átlag feletti esztendők. Jól mutatják ezt a Bizalom Nyugdíjpénztár 10 és 15 éves átlagos nettó hozamrátái, ezekből látható, hogy a pénztárunk kifejezetten jól, az inflációt bőven meghaladóan teljesített és hosszú távon magas hozamokkal gyarapította tagjaink nyugdíjcélú megtakarítását.

Az elmúlt 10 évben portfóliótól függően 5-6 százalék infláció feletti reálhozamot értünk el.

Az eddigi tapasztalatok szerint egy-egy gyengébb teljesítményű időszak veszteségét a későbbi évek pozitív eredménye nem csak korrigálta, hanem meg is haladta, reálértéken is növelve a hosszú távú pénztári megtakarításokat, a tagok jövőbeli nyugdíjcélú kifizetéseinek értékét.

Hajrá Bizalom!

 

 

Budapest, 2019. április 1.

Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár

 

*********         

        

„GDPR”

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Pénztártagjainkat és Partnereinket, hogy 2018. május 25-én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet ( Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;a továbbiakban „GDPR), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét.

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely az azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.

Az adatvédelmi hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése, valamint a GDPR betartatásáért is felelős lesz.

A BIZALOM Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (székhely: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b., cégjegyzékszám: 11. Pk. 60786/94) mint Adatkezelő, tiszteletben tartja a hozzájárulást adó személyek, mint érintettek személyes adataihoz fűződő jogait, és minden lehetséges intézkedést megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. A Nyugdíjpénztár adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása megadásakor Ön által megismert és elfogadott Adatkezelési tájékoztató szabályai továbbra is érvényesek (kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adatkezelés célja), azonban a GDPR új rendelkezéseire tekintettel néhány rendelkezést pontosítanunk kellett, többek között az Önt megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

Tisztelt Pénztártagjainknak semmi teendője nincs ezzel kapcsolatban, azonban ha további információkra lenne szüksége, az adatkezelési tájékoztatónkat a ”Szabályzatok, jogszabályok” menüpont alatt olvashatja.

 

 

***************

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár alapadatok:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Típusa: Ágazati alapon szerveződő országos nyugdíjpénztár
Alakuló közgyűlés időpontja: 1994. május 16.
Bírósági nyilvántartás száma: 11. Pk. 60786/94
Tevékenységi engedély száma: E/19/6/94
Adószám:  18061457-1-42
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10200964-20221713
Vagyonkezelők: 

HOLD Alapkezelő Zrt.

ERSTE Alapkezelő Zrt.

AMUNDI Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Zrt.
Igazgató Tanács elnöke: Török László
Tagjai:

Bereczné Eszterhai Valéria

Drobni Csilla

Goda Sándor Mátyás

Pásztor László

Szabó János

Tóth Attila

Ellenőrző Bizottság elnöke: Nagy János
Tagjai:

Antal Tamás

Harangozó Lívia Marcella

Péczkáné Szebenyi Krisztina

Szlyukáné Mülek Zsuzsanna

Könyvvizsgáló: dr. Baracz Gabriella
Ügyvezető: Kabai Tibor
Tel./Fax: + 36 1 351 4843
Tel.:  + 36 1 351 0372
Honlap: www.bizalompenztar.hu
mail: info@bizalompenztar.hu

               

Központi adminisztráció nyitvatartási idő:

hétfő                     8-18 óra között

kedd - csütörtök   8-16 óra között

péntek                  8-14 óra között