Facebook oldalunk

 

Frissítések:
Megindítottuk a pénztár Facebook oldalát,

amelyet a fenti linkre kattintva is elérhet.

Kérjük, kövesse az oldalt, érdekes, hasznos

információkat tartalmaz!
2014. 11. 05. Módosítottuk a Pénzmosás elleni szabályzatunkat

2015. 01. 22. Módosult a Panaszügyek Kezelésének Szabályzata az új ügyfélszolgálati melléklettel

2015. 02. 23. Frissítettük és bővítettük a Gyakori kérdések menüpontot.

2015. 03. 13. A küldöttközgyűlés módosította pénztárunk alapszabályát.

2015. 09. 16. Módosult a Tagi kölcsön Kezelési Szabályzat, technikai pontosításokkal.

2016. 01. 01. Módosult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény

2016. 05. 20. A küldöttközgyűlés elfogadta a pénztár 2015. évi beszámolóját, módosította az alapszabályt és a VPR szabályzatot, elfogadta a pénzügyi tervet és személyi kérdésekben döntött.

2016. 08. 01. Életbe lép az új Szolgáltatási és Kifizetési Szabályzat. Egyes nyomtatványok emiatt megváltoztak.

2016. 08. 31. Az Igazgatótanács módosította a Befektetési Politikát

2016. 09. 09. A küldöttközgyűlés módosította a VPR szabályzatot

2018. 03. 22. Az igazgatótanács módosította a belépési nyilatkozatot

2019.06.01. A Küldöttközgyűlés által elfogadott 2018. éves beszámoló 

2020.10.01. A küldöttközgyűlés által elfogadott -módosított Alapszabály és a 2019. éves beszámoló

M E G H Í V Ó
Tisztelt Pénztártagok! Tisztelt Küldöttek!

 

Értesítjük a Tisztelt Címzetteket, hogy a BIZALOM Nyugdíjpénztár soron következő Küldöttközgyűlését 2021. május 27.-én (csütörtök) 9.30 órai kezdettel hívjuk össze.
A Küldöttközgyűlés helyszíne:
A Küldöttközgyűlés a Pénztár Alapszabályának 86. pontja szerint - a Magyarország Kormánya által 2020. november 04. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel* - elektronikus hírközlő eszköz útján (online módon) - zoom platformon kerül meghívásra /megtartásra.
Az elektronikus elérhetőséghez szükséges feltételek, információk, ill. maga az eljárás részleteit előzetesen, de legfeljebb a Küldöttközgyűlés napján 9.00 óráig a regisztrált résztvevőknek és küldötteknek email útján megküldjük.

 

Tervezett napirendek:
1. A 2020. évi éves pénztári beszámoló jelentés elfogadása
     a. Igazgatótanács beszámolójának elfogadása
     b. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről
     c. Az Ellenőrző Bizottság javaslata az éves pénztári beszámoló elfogadására
     d. Könyvvizsgáló jelentése a beszámolóhoz
     e. Vagyonkezelői tájékoztatók meghallgatása a 2020. évi piaci folyamatokról
2. Tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása

3.  Döntés a tartalékok közötti átcsoportosításról
4. A pénztár 2022-24 pénzügyi tervének elfogadása
     a. Könyvvizsgáló jelentése a pénzügyi tervhez
     b. Az Ellenőrző Bizottság javaslata a pénzügyi terv elfogadására
5. Az Alapszabály módosítása
     a. Az Ellenőrző Bizottság javaslata az Alapszabály módosításának elfogadására
6. Igazgatótanács tag választása
7. Egyebek - bejelentések, tájékoztatások

 

Az első időpont határozatképtelensége esetén az új Küldöttközgyűlést 2021. május 27-én (csütörtökön) 9.45-kor, azonos módon és napirenddel hívjuk össze, amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes.
Kérjük, hogy a jelen meghívóhoz csatolt, a küldött, illetve pénztártag közgyűlésen történő képviseletére feljogosító Regisztrációs adatlapokat 2021. május 19-ig küldjék vissza, lehetőség szerint elektronikus aláírással ellátva és/vagy pdf formátumban (ez utóbbiakat kérjük majd postai úton is megküldeni részünkre) annak érdekében, hogy az online, személyre szóló, a platform használatához szükséges meghívót a közgyűlést megelőző nap küldhessük ki a küldöttközgyűlésen képviseletre delegáltak részére.
Köszönjük megértésüket és szíves együttműködésüket!

 

Budapest, 2021. május 10.
Az Igazgatótanács nevében

Tisztelettel:
Török László
IT elnök

 

xxxxx

 

 

Tisztelt Pénztártagunk!

A koronavírus miatti rendkívüli intézkedések és ügyfélszolgálati rend!

 

Az Ön és munkatársaink biztonsága érdekében a személyes ügyfélszolgálatot teljes mértékben- harozatlan ideig – szüneteltetjük!

Tájékoztatási igényéhez minden esetben rendelkezésre áll telefonos ( 06-13510372; hétfő 9-16, kedd-csütörtök 9-15 óráig, péntek 9-13 óráig)  és levelezéses (e-mail: info@bizalompenztar.hu)  ügyfélszolgálatunk.

A pénztár részére küldendő hitelesített, eredeti dokumentumokat minden esetben postai úton (is) juttassa el ügyintézőinknek. 

Szolgáltatási igényével kapcsolatos kifizetést lehetőleg bankszámlára kérje, mivel a postai kézbesítés összeghatára korlátos!  

Kérjük, kísérje figyelemmel folyamatos tájékoztatásunkat és rendszeresen frissülő aktuális számlaegyenlegét honlapunkon (weboldalunkon, www.bizalompenztar.hu) az egyéni tag ügyfélszolgálatnál. 

Köszönjük a rendkívüli időszakban pénztárunk felé megnyilvánuló szíves megértésüket, türelmüket és együttműködésüket !                                                                                              

                                                                                                                                           

xxxxxxxxx

 

                                                                                                                                          

FIGYELEM!

2021. félévi portfólió választás lehetősége

 

A választható portfóliót biztosító rendszer a tagok számára lehetőséget nyújt nagyobb kockázatvállalás mellett magasabb részvény-kötvény hányaddal rendelkező portfólióba történő befektetésre. A rendszer működésének lényege, hogy a Pénztár felhalmozási időszakban lévő tagjainak egyéni számláján lévő összege a saját választása szerint, a szabályzat által meghatározott összetételű portfólió hozamából részesüljön.

Pénztárunk a tagok számára négy, az egyes kockázati szinteknek megfelelő elnevezésű, alternatív portfólió összetételt kínál:

 • Hagyományos Portfóliót
 • Kiegyensúlyozott Portfóliót
 • Dinamikus Portfóliót
 • Abszolút Hozamú Portfóliót (abban az esetben, ha erre a portfólióra összesen legalább 100 millió Ft befektetési igény jelentkezik)

Kérjük, hogy a „Hasznos, aktuális információk” menüpontban olvassa el az egyes portfóliók összetételét ismertető tájékoztatónkat. A Portfólió választás megnevezésű nyomtatvány értelemszerű kitöltésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása 2021. július 1-től melyik portfólióba kerüljön! Amennyiben nem szeretne változtatni, nincs teendője.

Amennyiben nem tudná, hogy az Ön megtakarítása jelenleg melyik portfólióban van, lekérdezheti és megtekintheti a pénztár honlapján az „Egyéni tagi ügyfélszolgálat” menüpontban. (www.bizalompenztar.hu) 

Legközelebb 2021 május 20.-tól nyílik meg a portfólió váltás lehetősége, ezt követően fogadjuk a portfólió váltásra vonatkozó igényét, melyet a baloldali menü letölthető dokumentumok közötti űrlap kitöltésével és benyújtásával tehet meg.

 

 

xxxxxxxx

 

Figyelem !

 Módosult a Tagi Kölcsön Szabályzat!

 

A Bizalom Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön szabályzatát  az Igazgatótanács az 2/2020.07.02. számú határozattal módosította, majd a moratóriumra vonatkozó ideiglenes kiegészítést az 1/2021.02.11. számú határozatával a továbbiakban nem hosszabbította meg. Az ideiglenes módosítás/kiegészítés az alábbi:

"A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak által nyújtott tagi kölcsönökre is kiterjed a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. LVIII. törvény szerinti, 2020. december 31-ig tartó fizetési moratórium. A törvény rendelkezései alapján a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

A fizetési moratórium automatikus, azt külön kérnie nem kell a pénztártagoknak. Amennyiben a pénztártag az eredeti feltételek szerint teljesíti a tartozás visszafizetését, ezt a Pénztár ráutaló magatartásként akként értékeli, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

2020. december 31-ig azon tagi kölcsönök esetében, ahol a pénztártag tagi kölcsön tartozása lejárt és nem fizette vissza maradéktalanul a tartozást, a Pénztár írásban tájékoztatja a tagot fizetési moratórium részleteiről. A tájékoztatás kiterjed a moratórium ideje alatt felszámított kamat összegére és ezen kamat törlesztési futam idejére. A felszámított kamat százalékos mértéke megegyezik a kölcsön szerződésben foglalt kamat százalékos mértékével. Amennyiben a kamat összege 10 ezer Ft felett van, az összeget tizenkét hónapon keresztül lehet visszafizetni. Amennyiben a kamat összege nem éri el a 10 ezer Ft-ot, de meghaladja a 4 ezer Ft-ot, az összeget hat hónapon keresztül lehet visszafizetni. Amennyiben a kamat összege 4 ezer Ft alatt van, az összeget 2 hónapon keresztül lehet visszafizetni. A pénztártag választhatja a kamatösszeg egyösszegű megfizetését. A pénztártagnak küldött tájékoztatást figyelemfelhívás tartalmaz arra vonatozóan, hogy amennyiben a pénztártag határidőben nem fizeti vissza tagi kölcsön tartozását, úgy azt a Pénztár levonja az egyéni számlájáról.

Az MNB álláspontja szerint a kamattartozásra a moratórium lejáratát követően kamat nem számítható fel, amennyiben azt a pénztártag havonta, részletekben megfizeti. Amennyiben azonban a pénztártag a moratórium lejáratát követően esedékessé tett felhalmozódott kamatrészletet nem fizeti meg határidőben, úgy arra már számítható késedelmi kamat."  A teljes dokumentumot megtalálja a szabályzatok, jogszabályok címszó (főoldal, baloldali fül) alatt.

 

Török László

 IT elnök

 

xxxxxxx

 

 

Nyereményjáték hirdetmény

Tisztelt Pénztártagjaink!

    (Értesítés nyereményjáték sorsolásról)

                 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár a tagi egyéni befizetések ösztönzése céljából 2020 évben ismételten sorsolásos nyereményjátékot hirdetett.

A sorsolás eredményét az alábbiakban tesszük közzé - a személyes adatok biztonsága és védelme érdekében - a tagsági számmal:

 

Nyeremények és nyertesek

A Pénztár a pénztártagok érintett köre számára az alábbi munkáltatói tagok által erre a célra felajánlott nyereményeket sorsolta ki: Egy – egy hosszú hétvégét 4 fő részére a felajánlást tevő cég alábbi üdülőjében 2021 tavaszán.

 • a BÁCSVÍZ Zrt. (Kecskemét) Tőserdei üdülőjében - 1003321
 • a Debreceni Vízmű Zrt. Mátraszentimrei üdülőjében - 1001689
 • a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Dobogókői vendégházában - 1001317
 • a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. Hévízen lévő üdülőjében - 912716
 • az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. Lázbérci vendégházában - 912027

A Pénztár a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően e-mailben vagy a megadott telefonszámon értesíti a nyeremény igénybe vétele lehetőségének részleteiről, illetve a felajánlást tevő céggel történő kapcsolat felvételről.

A nyereményjáték további részletes szabályai (Nyereményjáték Szabályzat) megtekinthető a pénztár honlapján. (www.bizalompenztar.hu)

 

Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Igazgató Tanácsa nevében

Török László IT elnök

 

xxxxx

 

Üdvözöljük a BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár honlapján!

 

Miért érdemes továbbra is önkéntes pénztárban takarékoskodni, illetve a BIZALOM Önkéntes nyugdíjpénztárban tartani nyugdíj-megtakarításait?  Mert: 

 • nyugdíj megtakarítását minden évben gyarapíthatja a hozamon túlmenően az egyéni befizetés után járó 20%-os adó-visszatérítéssel, (az adó visszatérítés maximuma 2021-ben változatlanul 150.000.-Ft)
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő portfolióban kerül befektetésre, melynek hozama mentes a kamatadó és az egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség alól,
 • az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető,
 • éves szinten a 96 ezer forintot meghaladó befizetések 98%-a, a 150 ezer forintot meghaladó befizetések 99%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára.

Az tagdíját az alábbi módokon kényelmesen fizetheti: banki átutalással Pénztárunk K&H Bank 10200964-20221713 számú bankszámlájára. Átutalás esetén a közleményben mindenképpen szíveskedjen feltüntetni nevét és tagi azonosítóját.

 • postai csekken (ügyfélszolgálatunktól igényelhető a fenti telefonszámon vagy az info.bizalompenztar.hu e-mail címen).
 • amennyiben közvetlenül a béréből kéri levonni és átutalni a tagdíját, kérjük rendelkezzen erről a munkáltatója felé, aki ezt intézi Ön helyett

Tagdíj: 2011. január 1-től az egységes tagdíj mértéke pénztárunkban havi 5.000,- Ft, amely 2022. január 1-től 6.000,- Ft/hó összegre módosul.

2019. július 1-től a pénztártagok számára kedvező változásként és a tagdíjbefizetések ösztönzése érdekében új sávot vezetett be a pénztár. Ezen időponttól kezdődően a tagdíj megosztási arányok a következők:

Összeg

Fedezeti tartalék

Működési tartalék

Likviditási tartalék

0-96.000,- Ft/év

94%

5,9%

0,1%

96.001, - 150.000, - Ft/év között

98%

2%

0,0%

150.001,- Ft/év - től

99%

1,0%

0,0%

 

Minden új pénztártag esetén, - akár átlépéssel, akár pénztári átalakulással, akár új belépéssel vagy más módon jön létre a tagsági jogviszony - az első két hónapban a tagdíj befizetés 100 %-ban a fedezeti tartalékba kerül.

Hogyan válasszunk portfoliót? Jellemzően, akinek még legalább 15 éve van hátra nyugdíjig - és nagyobb a kockázati hajlandósága - érdemesebb inkább a dinamikus, várhatóan magasabb hozamot termelő, de valamivel nagyobb szórású, és így kockázatosabb portfóliót választania. Ezzel szemben, akinek már csak jellemzően 5-10 éve van nyugdíjig, annak a kiegyensúlyozott-, míg akinek kevesebb mint 5 éve van hátra, annak javasolt a hagyományos portfólió választása. Természetesen erről kizárólag Ön dönt, a pénztár a döntését tudomásul véve a választott portfólióba sorolja a megtakarítását. 

Pénztárunk telefonon (tel.: 061-351-0372) készséggel segít az ügyintézésben, a lehetőségek közötti választásban, vagy az   optimális döntés meghozatalában.

Egyéb kérdésekben, hasznos információk tekintetében látogassa rendszeresen pénztárunk honlapját: www.bizalompenztar.hu címen.

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Bizalom Nyugdíjpénztár elérhetőségei:

 

A pénztár neve:  BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/b
Ügyfélszolgálat(nyitvatartási idő): hétfő 8-18 óra, kedd - csütörtök   8-16 óra közöt, péntek szünnap 
Fax: + 36 1 351 4843 
Tel./üzenetrögzítő:  + 36 1 351 0372
Honlap (weboldal) címe: www.bizalompenztar.hu
Mail: info@bizalompenztar.hu
Facebook: Bizalom Nyugdíjpénztár